تولد

تکرار یک روز، برای بار سی و دوم!

امروز 22 اسفندماه، یک روز معمولی مانند 364 روز دیگر است. پنجره اتاقم را باز کردم. زمستان آخرین روزهای خودش را پشت سر می‌­گذارد و بهار از یک ماه پیش مقدمات آمدن خود را فراهم کرده است. هوا نیمه ابری است و صدای باد و گنجشکان فضا را پر کرده است. درختان در تکاپو هستند …